KAKO VIDIM EKSPERTNE POSLOVNE SISTEME PRIHODNOSTI?

Po mojem mišljenju je v današnjem času za popolno digitalno transformacija podjetja nujno potrebna  vključitev dobaviteljev v enovito oskrbovalno informacijsko verigo.  Menim, da  bodo samo »Ekspertni poslovni sistemi«  kos zahtevam po zagotavljanju kompleksnih izmenjevalnih podatkov v realnem času.

Po definiciji je nek program eksperten takrat, ko vsebuje znanje strokovnjaka (eksperta) za določeno področje in mora imeti sposobnost samostojnega reševanja določenega problema.

Kadar govorimo o poslovnem ekspertnem programu, mora ta izpolnjevati vse naštete pogoje, le da se vsebine nanašajo na poslovno okolje. O ekspertnem sistemu pa lahko govorimo, kadar je v procese vključenih več takih ekspertnih programov.

Danes poznamo kar nekaj ekspertnih programov, ki so vključeni v informacijske sisteme in rešujejo določene zahtevne procese. Taki ekspertni programi se pojavljajo v procesu planiranja in terminiranja proizvodnje,  izračunih materialnih potreb, v metodah za pospeševanje prodaje, v logistiki itn. Vsi ti sistemi delujejo znotraj informacijskega sistema podjetja in koristijo podatke, dosegljive v samem informacijskem sistemu, izjemoma pa dostopajo do podatkov na spletu. 

Digitalna transformacija prinaša nove izzive, saj se pojavljajo nove tehnologije, vključno z robotizacijo, umetno inteligenco, IOT (Internet Of Things), IIoT (Industrial Internet of Things) in podobnim, kar predvideva interaktivno medsebojno povezavo različnih tehnologij in naprav preko spleta.

Digitalna transformacija predvideva smiselno, globalno povezovanje digitalnih zapisov dogodkov, nastalih v različnih procesih poslovanja podjetij.  Vsi ti podatki bodo zapisani v podatkovnih skladiščih, ki se bodo nahajali na različnih elektronskih naslovih. Sistemi bodo morali beležiti mnogo več podrobnih podatkov, nastalih v procesih poslovanja in jih urediti ter obenem omogočiti medsebojno izmenjavo.

Postavlja se vprašanje, kako bodo delovali ekspertni informacijski sistemi v globalnem digitalnem okolju in katera so tista področja, za katera se pričakuje, da brez ekspertnih sistemov ne bodo mogla izvesti uspešne digitalne transformacije?

Po mojem mnenju so oskrbovalne verige eno od področij, ki se brez ekspertnih rešitev ne bo moglo digitalizirati.

Digitalizacija oskrbovalnih verig bo omogočila izvedbo digitalne preobrazbe podjetij in posledično tudi vitke organizacije. Osnovni namen digitalizacije oskrbovalnih verig je sprotno sporočanje zahtev po dobavah in posredovanje povratnih informacij, vezanih na naročila in dobavo.

Težko si predstavljam, da bi robotizirana tovarna, ki je odvisna od  zunanjih dobaviteljev, lahko delovala brez lastnih zalog in vključenosti dobaviteljev v svojo oskrbovalno informacijsko verigo.

Danes se od dobaviteljev zahteva oskrbo z določenimi materiali direktno na priročna proizvodna skladišča. Obstajajo pametne skladiščne omare, ki  beležijo zalaganje in odvzem materiala, pridobljene podatke pa direktno pošiljajo v zaledne sisteme, od koder gredo po elektronski poti do dobaviteljev. Pri vitkih proizvodnjah je eno od načel doseganje vitkosti, zmanjševanje zalog materiala in surovin, kar posledično pomeni visoko stopnjo digitalizacije dobaviteljev.

Vsa proizvodna in veletrgovska podjetja  se na eni strani pojavljajo kot kupci in na drugi kot dobavitelji, zato vsi vstopajo v oskrbovalne informacijska verige dvosmerno, tako na strani nabave, kot dobave.

Zaradi vseh teh značilnosti se pojavljajo zahteve po komunikacijskih vozliščih in ekspertnih sistemih, ki bodo omogočali delovanje digitalnih oskrbovalnih verig.

Že danes podatke digitalno izmenjujemo med kupci in dobavitelji. Te izmenjave so standardizirane in predpisane z  mednarodnim UN / EDIFACT standardom že od leta 1986, v zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja XML standardni jezik, ki spreminja mnogo aspektov računalništva, še posebej na področju komuniciranja aplikacij in strežnikov.

Uporabljajo se za digitalni prenos nabavno prodajnih naročil, potrditev naročila, najavo dobave, dobavnic in računov. Z razvojem digitalne preobrazbe se  bodo pojavile še dodatne zahteve po informacijah, ki jih bodo morali zagotavljati tako kupci, kot dobavitelji. Te zahteve bodo prihajale od ekspertnih programov, ki bodo potrebovali vse več podrobnih podatkov, Povezanih z dobavo (razpoložljive količine, čas dobave, stanje naročila, stanje dostave, …), da bodo lahko preračunavali in procesirali nadaljnje korake. Pričakuje se, da bodo vsi podatki na voljo v realnem času.