BO PRIHODNOST SPREMENILA SVETOVANJE MALIM PODJETJEM?

Pametna digitalizacija vpeljuje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v vse procese poslovanja podjetja, zato je velikokrat potrebno izvesti tudi organizacijsko preobrazbo podjetja in tehnološko nadgradnjo, kar pa zahteva čas in finančna sredstva.  

Mikro in mala podjetja ne razpolagajo z istimi sredstvi in človeškimi viri kot velika podjetja, ki so prva zaznala potrebo po digitalizaciji,  zato jim je digitalna preobrazba bistveno večji izziv in breme.  Srednja in velika proizvodna podjetja ne bodo mogla uspešno izpeljati digitalne preobrazbe, v kolikor ne bodo v svojo digitalno oskrbovalno verigo vključila tudi svojih dobaviteljev, med katerimi jih je veliko malih ali mikro.

V Sloveniji je takih podjetij več kot 4000. Zaradi take strukture oskrbovalne verige, bi morala biti velika proizvodna podjetja aktivno vključena v digitalizacijo svojih dobaviteljev.

Digitalna preobrazba malih podjetij bi morala potekati v povezavi z njihovimi veliki kupci. Proizvodna  podjetja, ki imajo v svojih oskrbovalnih verigah večje število mikro in malih dobaviteljev, bi morala prevzeti pobudo za pomoč pri digitalni preobrazbi  le teh.  V veliko pomoč bi jim prišli svetovalni grozdi. Le ti bi morali združevati znanja iz različnih področij, ki bi nudili storitve na področju projektnega vodenja, izdelave analiz poslovnih procesov,  izobraževanja,  projektiranja in uvajanja informacijske rešitve, pravno in davčno svetovanje, vse to pa  skladno z razvojnimi zahtevami oskrbovalnih verig.

Sodelovanje med svetovalnim grozdom se ne bi zaključilo  po vključitvi dobaviteljev v digitalno oskrbovalno verigo, ampak bi se nadaljevalo z namenom stalnega usposabljanja, zagotavljanja kakovosti, reševanja neskladij, izvedbe nadgradenj in nudenja operativne pomoči zaposlenim.

Pri tem modelu svetovalne pomoči je bistveno to, da je svetovalna pomoč usklajena z zahtevami oskrbovalne verige velikega podjetja in vključuje vse strateške dobavitelje, poleg tega pa skrbi tudi za stalen razvoj kakovosti in je finančno vzdržna.  Stroški se bi porazdelili med vse deležnike in bi se zaračunavali kot mesečni pavšal.  Svetovanje bi bilo cenejše, saj bi bilo tematsko in časovno prilagojeno uporabnikom. Informacijska podpora procesom poslovanja bi bila sestavni del mesečnega pavšala. V svetovalnem grozdu bi bilo lahko vključeno tudi računovodska podpora poslovanju, saj se predvideva sodoben pristop k  računovodstvu,  ki predvideva povezavo zunanjega računovodskega servisa z informacijskim sistem naročnika.

Uporabniki takih storitev v mikro in malih podjetij bi imeli tako zagotovljeno stalno podporo strokovnjakov z različnimi znanji in to na klic ter za sprejemljiv denar. Prav tako pa bi strokovnjaki svetovalnega grozda lahko sodelovali pri načrtovanju in nadgradnjah oskrbovalne verige velikega podjetja. Bili bi vezni člen med kupcem in njegovimi dobavitelji.

Po mojem mnenju so taki svetovalni grozdi bodočnost in prava podpora posameznim členom v digitalnih oskrbovalnih verigah.